Museaalide paigutus hoidlas


Museaalide paigutus hoidlas sõltub olemasolevatest hoidla tingimustest, muuseumikogu suurusest ja eriliigiliste museaalide mõõtmetest ja hulgast. Oluline on jälgida, et museaalidele on tagatud ligipääs ning neid saab vajadusel liigutada ilma kahjustamata.

Museaalide paigutus ei tohi kahjustada museaalide seisundit – riiulil peab olema ruumi; pakendamata  museaale ei tohi asetada üksteise peale, ka pakendatud esemeid (karpe, mappe) ei tohi olla liiga palju üksteise peal; lahtistel riiulitel ei tohi museaal olla riiuli servale liiga lähedal ja karbistamata museaalid tuleb toestada vältimaks nende liikumist.

Museaalide paigutamisel tuleks võimaluse korral rakendada materjalipõhist jaotust – ühte hoidlasse paigutada ühesuguseid säilitustingimusi vajavad materjalid (nt koos orgaanilised materjalid, anorgaanilised materjalid). Sel viisil on säästvam luua säilitamiseks sobivat kliimat.Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

  • Kui hoidlasse paigutatakse museaal, millel ei ole tulmekoodi, siis on teda väga raske üles leida ja tuvastada.
  • Kui museaal paigutatakse hoidlasse, kuid asukohta ei dokumenteerita, siis võib tema leidmine tarbetult palju aega nõuda.
  • Kui museaal paigutatakse hoidlasse ilma eelnevalt puhastamata, siis võib ta ise kahjustuda ning omakorda kahjustada ka teisi museaale.
  • Ebasobivate pakkematerjalide ja pakendite kasutamine võib museaali kahjustada.


Tehtavad toimingud

Museaali hoidlasse paigutamisel tuleb veenduda, et museaal on märgistatud tulmekoodiga.

Museaali hoidlasse paigutamisel määratakse talle alaline asukoht ning dokumenteeritakse see muuseumis kasutusel olevas süsteemis. MuISi kasutajad saavad seda teha Hoiustamisakti abil.

Enne museaali hoidlasse paigutamist tuleb veenduda, et museaalil ei oleks bioloogilisi või keemilisi kahjustusi, mis võiksid omakorda kahjustada teisi museaale. Näiteks puidust ja tekstiilist esemeid oleks hea hoida karantiinis (või külmutada) vältimaks võimalike kahjurite olemasolu. 

Museaali hoidlasse paigutamisel tuleb jälgida, et museaal on puhas. Kui pinnal on lahtine tolm ja mustuse kogumid, võib need eemaldada lihtsamate vahenditega (pintsel, tolmuimeja, kummipump). Paakunud mustuse ja tundmatute kogumite korral vältida igasugust töötlust ja pidada nõu konservaatoriga. 

 

Sõltuvalt museaali materjalist ja liigist ning hoidlas kasutusel olevast mööblist tuleb museaalid enne hoidlasse paigutamist pakendada. 

Täpsem pakkematerjalide kirjeldus on MuuWiku alapeatükis 5.5 Museaalide pakke- ja säilitusmaterjalid. 

Kui museaalide säilitamiseks on kinnised kapid ja sahtlid, siis ei ole alati vaja esemeid pakendada. Oluline on jälgida, et väiksemad esemed püsiksid sahtlis paigal ja sahtli liigutamisel ei veereks üksteise otsa. Selleks on soovitav sahtlipõhjad katta pehmendava ja kareda libisemist vähendava  materjaliga (sobivad materjalid, mis ei eralda ebemeid).

Kui museaalide säilitamiseks on lahtised riiulid, siis on soovitav esemed pakendada sobivasse karpi või katta tolmu ja valguse kaitseks kattega.

Pakendamiseks kasutada ainult museaalide pikaajaliseks säilitamiseks sobivaid materjale. Nimetatud materjalid peavad olema keemiliselt stabiilsed, happevabad, vajadusel hea läbipaistvusega, mitteabrasiivsed, kergesti käsitsetavad ja hooldatavad. Säilitusmaterjalid võib jagada eraldi tootegruppidesse:

 1) nn arhiivipüsivad materjalid (paber, papp – vastavad ISO 9706:1994 standardi kvaliteedinõuetele)

 2) arhiivipüsivast plastikust (PAT-testitud) tooted

 3) 100% naturaalsest kiust kangad ja loor- (e siidi)paberid.

4) eriotstarbelised abimaterjalid sh ajutised pakkematerjalid  (silikoonpaber, mullikile jms)

Pakendites ei tohi kasutada metallist kinnitusi (klambrid jms), kummipaelu ja hoiustamiseks sobimatuid plaste.  

Pakend peab olema museaalile sobiva suurusega – museaalil peab olema pakendis ruumi ning teda peab saama hõlpsalt välja võtta ja tagasi panna.

 

Tekstiilesemed:

Suuremaid tasapinnalisi tekstiilesemeid (lipud, vaibad, tekid jms ) on soovitav pakendada papist rullile, et vältida murdejooni. Rulli pind eelnevalt katta ja tekstiil keerata rullile abimaterjali vahel. Rull koos tekstiiliga pakendada tolmu kaitseks ümbrisesse. Sobivaimad materjalid tekstiilide  hoiustamiseks on Tyvek ja  siidipaber. 

Väiksemaid tasapinnalised tekstiilesemeid (rätikud, linikud jms) on soovitav hoida horisontaalselt sahtlis kaetuna siidipaberiga, mis vajadusel eraldab üksteisele asetatud museaale või karbis tasapinnaliselt analoogselt siidipaberiga kaetuna või väiksemad samalaadsed esemed  ka rullidele pakituna. 

Õrnadest materjalidest ja kahjustustega  rõivaesemed  on soovitav hoida horisontaalselt sahtlis või karbis. Kui säilitamiseks kasutatakse riidepuudel riputamist, siis peavad riidepuud olema pehmendustega polsterdatud. Riidepuudele paigutatud rõivad tuleks katta õlgadelt u 3050 cm ulatuselt siidipaberi või kangaga.Vältida rõivaesemete paigutamist väga tihedalt üksteise kõrvale. Rõivaste pakendamiseks sobivad spetsiaalselt valmistatud ümbriskotid, millele on kinnitatud museaali number ja foto. Eriti raskete esemete (kasukad, mundrid jms) puhul tuleb kontrollida riidepuu ja stange vastupidavust, neil on oht murduda. Soovitav on kasutada tugevama konstruktsiooniga  puidust ristpuuga riidepuid (kindlasti mitte nn keemilise puhastuse ajutisi traadist riputusvahendeid.  

Peakatted ja jalanõud peavad olema seest toestatud. Lahtisel riiulil peavad need olema kas karbis või kaetud.

Arhiivmaterjalid (dokumendid, kirjad, väiketrükised) paigutatakse vastavalt arhiivipüsivast materjalit mappidesse ja karpidesse silmas pidades museaalide formaati. Oluline on, et karbid ei oleks liiga täis, dokumenti peab olema võimalik hõlpsalt kätte saada. Arhiivikarpe võib hoida nii horisontaalselt või vertikaalselt. Soovitav on esimene variant, kuna horisontaalses asendis dokumentide servad ei kahjustu. Karpide üksteise otsa ladustamisel tuleb arvestada karpide suurust ja raskust. 

Suuremõõtmelisi paberalusel museaale (kaardid, plaanid, joonised jne), kui neid ei ole võimalik hoiustada horisontaalselt, tuleb säilitada rullituna, mitte kokku voltida ja murda.

Kui museaal on algses vormis juba volditud, siis ei tohi seda  hoiustamiseks muuta. Kui kokku volditud museaali on raske avada, digiteerida, eksponeerida, ei tohiks seda teha konservaatoriga eelnevalt konsulteerimata.   

Raamatute säilitamisel tuleb leida neile vastavalt formaadile sobiv asend. Kõige parem on paigutada köited hoidlariiulile püstiselt, sest  kaldu asetatult võib deformeeruda köide.  Kui riiul ei ole piisavalt täis on võimalus kasutada toestamiseks raamatutugesid, mis võimaldab vältida ka trükiste kaldu asetamist.

Pehmete kaantega raamatud tuleb säilitada nagu arhiivmaterjali.

Suureformaadilisi ja vanemaid raamatuid tuleks hoiustada lamavas asendis spetsiaalsetes karpides või ümbristes.

Fotosid ja negatiive säilitatakse samuti suurusele sobivates arhiivipüsivast materjalist kiletaskutes või ümbrikes. Need paigutatakse vastavalt formaadile karpidesse. Fotode ja negatiivide hoiustamisel tuleb jälgida et need ei kaarduks, pooltühjad karpides tuleb fotod toestada lisatäitega (arhiivikindel papp/paber). 

Raamitud (kunsti)teoseid on kõige parem hoiustada riputatuna spetsiaalsetel väljatõmmatavatel siinidel. Kui raamitud teoseid hoiustatakse vertikaalselt üksteise kõrval riiulites, tuleb jälgida, et ühe teose nurk või serv ei puutuks vastu teise teose esikülge. Vajadusel eraldada teosed vahepappidega. Riiulite põhja on soovitav panna pehmendus. Teoseid ei võeta riiulist välja lohistades, vaid tõstes.

Raamimata (kunsti)teoseid paberil või lõuendil hoiustatakse horisontaalselt. Iga teos eraldatakse teisest arhiivipüsivast  materjalist  vahelehe või kaantega. Kui teosed ladustatakse karbis, sahtlis või riiulis üksteise peal, tuleb jälgida, et teoste virn ei muutuks liiga raskeks.

Suuremad esemeid (mööbel, skulptuur jne) säilitatakse enamasti hoidlas lahtiselt, kas riiulitel või põrandal spetsiaalsetel alustel. Soovitav on kaitseks tolmu ja valguse eest kasutada õhukest puuvillast riiet  või näiteks katteloori.  Võib õmmelda spetsiaalsed kotid või katta lahtise kangaga. Kui tekib vajadus mööbliesemeid paigutada üksteise peale, tuleks kontaktpinnad  isoleerida (vahtpolüetüleenist kaitseprofiilid). 

 

Välitingimustes säilitamine

Vabas õhus hoiustatavad museaalid on avatud ilmastikule (sademed ja temperatuuri kõikumine), päikesevalgusele, õhusaastele ja tolmule. Samuti on väljas kõrgem vibratsiooni- (nt seoses ehitustegevusega või tiheda liiklusega), varguse- või vandalismioht (nt lõhkumine või rikkumine). 

Välialadel hoiustatud museaalid peavad olema vähetundlikud välismõjudele. Väljas hoiustamiseks sobivad suuremõõtmelised ja rasked museaalid, mida ei ole võimalik kergesti teisaldada. Soovitav on neid kaitsta varikatusega valguse ja sademete eest. Vandalismi ohu vähendamiseks võiks ala, kus on museaalid, olla valgustatud ja  turvakaameratega jälgitav, vältides pimedaid nurki. Vabas õhus hoiustatavatele museaalidele tuleb teha regulaarselt seisundi seiret. Vajadusel teostada museaalide hooldust ja toestamist jms.

 

Pakendi märgistamine

Pakendile märgitud museaali tulmekood ja/või museaali pilt/nimetus aitab museaali hõlpsamalt leida. Tulmekoodile lisaks pildi ja/või nimetuse lisamine pakendile on vajalik eelkõige läbipaistmatu kattematerjali kasutamisel, et oleks võimalik tuvastada museaali välimus ilma museaali lahti pakkimata.

Oluline on läbi mõelda, kuidas ja millega pakendeid märgistada, sest pakendit võib olla vajalik taaskasutada. Hästi läbipaistvate säilitusmaterjalide puhul võib ka pakendi märgistusest loobuda. Näiteks fotode puhul, kui foto tagaküljel olev number paistab loetavalt läbi ümbriku/pakendi.

Alati ei liigu museaal ja pakend koos, seetõttu pea meeles, et tulmekood pakendil ei asenda tulmekoodi museaalil.Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Teksti koostajad: Maris Tuuling, Virge Lell, Tiina Vint 2022. a. aprill. Fotod: Andres Tennus.

Avahoidla „Kingitud hobuse suhu ei vaadata“ kappides valge saali rõdul. Külastajatele avatud ala.

Tartu Ülikoolile kingitu ja Tartu Ülikooli meenete püsiasukoht. Nähtavate museaalide kohta leiab lühiteabe mitmekeelsetest infomaterjalidest. Eraldi on välja toodud Hullu Teadlase lemmikud, mida infolehtedel lastepäraselt lahti seletatakse.

Avakogu kujundas Jane Liiv, säilitamis- ja eksponeerimisküsimustes nõustas Tiina Vint, ajaloolise mööbli korrastamise ja järelevalvega tegeles Maris Meus, kappide korrastamise ja muud tehnilised tööd teostas Arvi Kuld, tekstilise osa koostas Terje Lõbu ja Hullu Teadlase mõtted panid kirja Arle Puusepp ning Annika Pindis. Projekti ohjas, museaalidega tegutses ja tarvikuid valmistas Virge Lell.Teksti koostajad: Maris Tuuling, Virge Lell, Tiina Vint 2022. a. aprill. Fotod: Arne Maasik.

Avahoidla Morgensterni saali püsinäitusel „Minu elu ülikool“. Külastajatele avatud ala, on orgaaniliselt püsinäituse sisse sulandunud.

1990. keskpaigast on ajaloolistel raamatukogu riiulitel hoiustatud arhiivkogusse kuuluvaid raamatuid ning haiguslugusid. Raamatud on oma püsiasukohas külastajatele nähtavad, haiguslood mitte.

Teksti koostajad: Maris Tuuling, Virge Lell, Tiina Vint 2022. a. aprill. Fotod: Maris Tuuling.

Avahoidla peatrepikojas. Külastajatele avatud ala.

Püsiasukohana hoiustatud ja infoga varustatud ravimtaimede kollektsioon.Teksti koostajad: Maris Tuuling, Virge Lell, Tiina Vint 2022. a. aprill. Fotod: Maris Tuuling.

Avahoidla põhja- ja lõuna trepikodades. Külastajatele suletud ala, aga on huvi korral võimalik külastada programmide või ekskursioonide käigus.

Hoiustatud on mittepõlevast materjalist esemeid, et pidada kinni tuleohutuse eeskirjadest. Valik esemeid on varustatud veidi pikema kirjeldusega.Teksti koostajad: Maris Tuuling, Virge Lell, Tiina Vint 2022. a. aprill. Fotod: Maris Tuuling.

Konverentsi saali avahoidla. Külastajatele suletud ala, aga on huvi korral võimalik külastada programmide või ekskursioonide käigus.

Kappidesse (8 kappi) on paigutatud püsiasukohana farmaatsia esemed. Lisatud ka infosildid. Konverentsisaali kappides asub ka osa arhiivkogust. See on museaalide püsiasukoht, infosilte pole lisatud.

Samas ruumis on hoiustatud ka mõned raadiod ja televiisor. Pakendatud ühetüübiliste museaalide tuvastamist hoidlas aitab lihtsustada pildikujutisega siltide lisamine ümbristele.

Eesti Põllumajandusmuuseumi avahoidla aastast 2017 on hetkel juurdepääsetav ekskursioonijuhi või koguhoidja saatel, kuna puuduvad piirded ning valvekaamerad. Tulevikus on aga plaanis need paigaldada, et oleks võimalik avahoidlat külastada ka iseseisvalt.

Info paremaks haldamiseks museaalist tühjaks jäänud asukoha märgistamisel on võimalus kasutada eredavärvilisi indekseid (neoon nool) või märkmepabereid arhiivpakendil (karbil, mapil jne). Valitud alusele kantakse museaali tulmekood või museaali kogutähis ning  paigutatakse nähtavale kohale karbil

 

image_78212299741621755424995__60aa062810ab3 

Museaali asendusleht, mille abil saab hoidlas ülevaate, mis museaal, millal ja milleks karbist eemaldatud.  Lühemaajalise eemaldamise korral sildi alumine pool karbi kaane vahelt paistmas, pikemaajalise eemaldamise ( nt näitusel olemise) korral asendusleht aga karbi sees.

 Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!

2021. aasta Kogude arendaja esikohast ajendatult tekis mõte koguda kokku teave avahoidlate kohta Eesti muuseumides. Kui paljudes muuseumides on juba avahoidla? Mis aastast? Kas avahoidla on külastusteekonnal, st vaba sissepääs või ekskursioonijuhiga? 

Lisaks, alustada diskussiooni teemal:   Mis üldse on avahoidla? Kus lõppeb ekspositsioon ja kus algab avahoidla?  

Definitsioon 1,  Avahoidla st „püsiasukohas“ hoiustatud ja samal ajal ka eksponeeritud museaalidega ruum või osa ruumist. (M.O.)

Definitsioon 2, ….

Jne.

Mõningad mida tean:

Karilatsi Vabaõhumuuseumis on  avahoidla aastast 2006,  sissepääs giidiga. 

Põllumajandusmuuseumis on avahoidla aastast 2017, sissepääs giidi või koguhoidja saatel.  

Eesti Spordimuuseumi  esimene avahoidla, kuhu sai ekskursiooniga siseneda, oli aastast 2002- 2008. Osa sellest sisustusest on ka tänases Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumi avahoidlas (klaaskapid karikatele ja võresein spordivahenditele). Õiged valikud on püsivad:)

Tallinna Linamuuseumi avahoidla -  millal avati? kas sissepääs vaba?

ERMis,  kas nimetada neid avahoidlateks: klaaspõrand, võimalus vaadata hoidlasse; uus osa püsiekspositsioonis, kus tutvustatakse jooksvalt erinevaid kollektsioone. 

Palun täiendage seda loetelu ja lisage näited teema alla: 5. Hoiustamine ja käsitlemine,  5.2 Museaalide paigutus hoidlas. Näited praktikast. Pealkirjaks: Avahoidlad muuseumides 

2023 aasta algul valmis Identity OÜ poolt koostatud päranihoidla avahoidla teenuse disain. (tellija MKA)

Väljavõte kirjast:

From: Marju Niinemaa
Sent: Friday, March 10, 2023 10:23 AM
To: 'teabelist@muuseum.ee' <teabelist@muuseum.ee>
Subject: Ülevaade MuIS 2.0 ja pärandihoidla tegevustest ning muuseumiseaduse muudatustest
:

/...Eelnevalt oleme analüüsinud pärandihoidla poolt osutatavaid hoiustamis-, konserveerimis-, digiteerimist- ja konsultatsiooniteenuseid. Üheks olulisemaks lisateenuseks avalikkusele on avahoidlateenus. Avahoidla on koht, kus on loodud võimalus kõigile huvilistele näha, mida tähendab ja kuidas toimub muuseumi kogudesse kuuluvate esemete hoiustamine. Milliseid tegevusi nendega tehakse, et tagada kultuuriväärtuslike esemete pikaajaline säilimine ja samas ka kasutatavus. Avahoidla teenuse disain määratleb peamised huvigrupid, kes avahoidla teenust tulevikus kasutama hakkavad. Analüüsitud on erinevatele kasutajaprofiilidele suunatud väärtuspakkumusi ja kirjeldatud avahoidla teenuse kasutajate teekondi. Koostatud analüüs on sisendiks pärandihoidla hoonete ruumiprogrammi täpsustamisele ja arhitektuursele projekteerimisele. Koostatud analüüsiga saab tutvuda siin..../

K.Jeeser: Oleme arutlenud teemal,  mis on avahoidla. Pane tähele, selles kirjas on ka MKA poolne definitsioon või siis määratlus avahoidlale.

Muwikus on juba mitmeid toredaid näiteid avahoidlatest. Kuid, mis üldse on avahoidla? Kus lõppeb ekspositsioon ja kus algab avahoidla?  

Püüame sõnastada selle mõiste.

Lisan siia ühe minuni jõudnud pakkumise: 

Definitsioon 1,  Avahoidla st „püsiasukohas“ hoiustatud ja samal ajal ka eksponeeritud museaalidega ruum või osa ruumist. (M.O.)

Definitsioon 2, ….

Jne.

Avaldage palun, oma arvamust!

Museaali asendusleht, mille abil saab hoidlas ülevaate, mis museaal, millal ja milleks karbist eemaldatud.  Lühemaajalise eemaldamise korral sildi alumine pool karbi kaane vahelt paistmas, pikemaajalise eemaldamise ( nt näitusel olemise) korral asendusleht aga karbi sees.


Seotud tööprotsessid


Alateema pealkiri
eelnev2.3. Objektide jaotamine kogudesse, museaalile numbri määramine ja füüsiline märgistamine
eelnev5.5. Museaalide pakke- ja säilitusmaterjalid


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Arhivaalide ja trükiste säilitamine (2008)Kurmo Konsa. RaamatLk 187–190

5D Vision