Nõuded hoidlale ja hoidlas töötamiseks


Hoidla on spetsiaalselt museaalide hoiustamiseks mõeldud ruum või hoone, millel on kestvaks säilitamiseks vajalikud tehnilised lahendused. [Vt Riigi Kinnisvara AS. Dokumendihoidla]. Nõuetekohane hoidlahoone ja läbimõeldud hoidlaruumide paigutus ning sisustus aitavad säästa nii raha kui tööaega ja tagavad museaalide pikaajalise säilivuse. Koguhoidja peab olema teadlik museaalide hoiustamiseks vajalikest tingimustest. Puuduste ilmnemisel peab kogude eest vastutav töötaja kirjalikult fikseerima olukorra ja teavitama sellest muuseumi juhtkonda.Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

Hoidlaruumide planeerimisse (uute ehitamine, olemasolevate ümberkohandamine) ei kaasata erinevaid spetsialiste (elektrik, koguhoidja jne).Tehtavad toimingud

Hoidla peab olema lukustatav ja turvatud, võimalusel automaatse valvesüsteemiga. [Vt Riigi Kinnisvara AS. Nõrkvool. 10.4. Turvasüsteemid]

Hoidlate valvesüsteem peab võimaldama inimeste liikumise neile ettemääratud aladel ja registreerima informatsiooni sisenemiste ja väljumiste kohta. [Vt Riigi Kinnisvara AS. Nõrkvool. 10.4.3. Läbipääsusüsteem] Riigimuuseumidele ja riiklikku kogu kasutavatele muuseumidele on see kohustuslik. [Vt Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord]

Hoidlas peab olema automaatne tulekahju teavitussüsteem ja  nõuetekohased tuletõkkesektsioonid (ruumid eraldatud tulekindlate ustega).  [Vt Riigi Kinnisvara AS. Nõrkvool. 10.4.1. Tulekahjusignalisatsioon

Hoidla planeerimisel võiks museaalid hoidlasse paigutada materjalide (ka suuruse), mitte alakogude kaupa ja sellest tulenevalt peaks hoidlates olema erinevad säilitustingimused.

Hoidla valikul välistada võimalusel suuri lõunapoolsed klaaspindasid, eelistatud on põhjapoolsed aknad või akendeta ruumid. Kui on aknad, siis tuleb need katta UV kaitsekilega, ruloodega vms.

Hoidla valikul välistada keldriruumi ja pööningut, kuid piiratud võimaluste korral eelistada pööningut, kuna seal on parem loomulik õhuvahetus.

Hoidlas peab olema kütte reguleerimise võimalus, et saaks hoida temperatuuri piirides 16-18° C ja niiskust 40-60 %. Vajadusel kasutada portatiivset niiskuseimurit või õhuniisutajat.

Hoidla peab olema ventileeritav. Vajadusel kasuta lisaventilaatorit.

Hoidla valgustus peab olema nõuetekohane ja mitte eraldama UV-kiirgust.

Veetorustik (ka sadevee) ei tohiks läbida ruumi.

 

Uue hoidla planeerimisel peab arvestama, et hoidlahoone ümbrus oleks turvaline. Läheduses ei tohi olla süttimis- ja plahvatusohtlike ainete ja tugevatoimeliste kemikaalide käitlemise ja hoiustamisega ega kõrgendatud tule- ja plahvatusohtliku tegevusega tegelevaid asutusi, näiteks bensiinijaam. Ümbrust saab kontrollida maa-ameti kaartidelt. [Vt Maa-amet: Kaardirakendused. Ohtlikud ettevõtted, vesivarustus; Mürakaart; Üleujutusohuga alad]

Hoidlas ei tohi olla kõrge vibratsiooniga piirkonnas (mõjutegurid: lennutee, autotee, rongitee jms). [Vt Maa-amet: Kaardirakendused. Lennunduskaart; Teeregister (Transpordiamet)]

Kui muuseumikogus säilitatakse relvi või laskemoona, siis tuleb jälgida Relvaseaduse ja sellega seotud määruste nõudeid ja vajadusel välja ehitada nõuetekohane relvahoidla.

 

Hoidla mööbel  

Hoidla mööbel võiks eelistatult olla metallist ja pulbervärvitud.

Mööbli mõõtmed peavad tagama museaalide turvalise hoiustamise ja säilitamise.

Mööbli paigutus peab olema vastavuses tuleohutusnõuetega.

Mööbli paigutus peab olema vastavuses museaalide transportimisvajadustega. Suurte esemete paigutamisel võis olla roklaga liikumise võimalus või piisava tõstevõime ja ukseavaga kaubalift, et transportida raskeid museaale (euroalus).

 

Käitumine hoidlas

  • Hoidlaruumis ei sööda ega jooda.
  • Hoidlaruumis ei töötata üleriietes, võimalusel ka mitte õuejalatsites.
  • Hoidlaruumis võivad kõrvalised isikud (külastajad, uurijad, lepinguliste hooldustööde tegijad) viibida ainult vastutava muuseumitöötaja juuresolekul. Tuleb jälgida, et külastajad ei liiguks hoidlas ringi suurte kottidega käes või seljakottidega seljas - nii on oht ettevaatamatusest kahjustada museaale.
  • Hoidlas peavad selgelt eristatud olema museaalid ja pakkematerjalid, kas eraldi tähistatult või omaette tsoonis.  Prügi (mittekõlbulik pakkematerjal jms.) tuleb hoidlast koheselt välja viia.
  • Hoidlas ei hoiustata muuseumi muu tegevustega seotud esemeid (näituste tegevusega seotud materjalid jms). 


Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Maa-amet: KaardirakendusedMuuseumi hoidla planeerimisel olulised kaardid: Lennunduskaart; Mürakaart; Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus; Planeeringud; Teeregister (Transpordiamet); Üleujutusohuga aladOtsi vajaliku teemaga kaart
Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kordVastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus § 5. Muuseumikogu korralduse põhimõtted, lõige 1 ja lõige 2, punkt 7.
§ 3. Museaali ja hoiulevõetud asja säilitamine
Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Vastu võetud 21.07.2020. Relvaseaduse määrus
Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimusedVastu võetud 27.11.2001. Relvaseaduse määrus
RelvaseadusVastu võetud 13.06.2001
Riigi Kinnisvara AS. Dokumendihoidla
Riigi Kinnisvara AS. Nõrkvool10.4. Turvasüsteemid; 10.4.3. Läbipääsusüsteem; 10.4.1. Tulekahjusignalisatsioon
Riigi Kinnisvara AS. RuumikaardidTehnilised nõuded hoidlale.
Riigi Kinnisvara AS. Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele (2021)Ruumikaardid, turvasüsteemide kirjeldused jne Riigi Kinnisvara AS kodulehel (vaadatud 18.11.2022)

5D Vision