Kasutamine


Muuseumikogu leiab kasutamist erinevatel eesmärkidel: näitus, uurimistöö, konserveerimine, digiteerimine, hariduslik tegevus, turundus ja reklaam, esindusotstarve jms.

Museaale antakse kasutamiseks muuseumisiseselt või muuseumist välja.

Sõltumata kasutuseesmärgist ja kasutuskohast tuleb museaalide liikumine dokumenteerida, et nende asukoht oleks igal ajal tuvastatav ja oleks jälgitav museaalide seisukorra muutus.

Kasutamisel täieneb ka museaalidega seotud kontekst ja korrastuvad museaali kirjelduse sisulised andmed, mis kasutuseesmärgi dokumenteerimisel salvestuvad museaali kirjeldusse.

Digifaili ehk digimuseaali või museaalist tehtud digikujutise kasutamisel museaali asukoht ega seisukord ei muutu, lisandub aga lisateave museaalile, mis oleks oluline dokumenteerida.

Muuseumikogu kasutamise reeglid peavad olema kirjeldatud kogude korraldamise dokumendis. Vajadusel võib koostada eraldi reeglistiku muuseumiväliseks kasutamiseks ja digifaili kasutamiseks.

 


5D Vision