Digimuseaali või museaalist loodud digikujutise kasutamine


Sisu loomisel.

Digifaili ehk digimuseaali või museaalist tehtud digikujutise kasutamine erineb füüsiliste museaalide kasutamisest, kuna see ei mõjuta originaali seisundit ega asukohta. Samas peab ka digifailide kasutamist dokumenteerima, et museaalile lisanduks kontekst.

Digifailide jagamisel on oluline järgida museaali kasutamis- ja autoriõiguseid.Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

Digimuseaali jagamisel ei eristata tagatiskoopiat kasutuskoopiast, mille tulemusel võib digimuseaal lõpuks hävida.

Kasutusse andmisel jäetakse täpselt selgitamata ja kirjalikult kokku leppimata digifaili kasutamise tingimused, mille tulemusel kasutatakse faili mittesihtotstarbeliselt.Tehtavad toimingud

Digifaili kasutusse andmisel on oluline jälgida, et edastatakse kasutuskoopia ning tagatiskoopia on turvaliselt arhiveeritud.

Digimuseaali või museaalist tehtud digikujutise kasutamine ei muuda museaali (tagatiskoopia) asukohta, seega tagastamist ei ole vaja teha. Samuti ei muutu digimuseaali seisukord, sest kasutamisse antakse kasutuskoopia, mitte tagatiskoopia. 

Võimalusel fikseerida digifaili kasutamise eesmärk. Selle teabe võib lisada museaali kirjelduse juurde või koostada kasutamisdokument. ( MuiSIs  dokumenteeritakse digifaili kasutamist muuseumisisese kasutamise akti või väljaandeaktiga, valides  väljaandmise eesmärkiks: "digimuseaali kasutamine" või "museaalist loodud kujutise kasutamine", sest need ei muuda museaali asukohta ja museaali tagastamist ei ole vaja teha.)

Kui digifaili kasutamisega on seotud piirangud (vt allpool levinumaid kasutamistingimusi piiratud kasutusõigusega museaalidel), siis märgitakse need ära kasutamisaktis.

Kasutamisakti allkirjastavad kasutusse andja ja vastuvõtja.

Digikujutise kasutamisega seotud toimingud sõltuvad muuseumi poolt antud kasutusõigustest.

Kasutusõigused:

1) Avalik omand (Public Domain)

2) Vaba kasutamise litsentsid (Creative Commons):

 • CC BY: autorile viitamine
 • CC BY-SA: autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel
 • CC BY-ND: autorile viitamine, tuletatud teoste keeld
 • CC BY-NC: autorile viitamine, mitteäriline eesmärk
 • CC BY-NC-SA: autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel
 • CC BY-NC-ND: autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld

 

Public Domain

Avalikus omandis kujutised on vabaks kasutamiseks kõigile huvilistele. Ei ole autoriõigusega seotud piiranguid. Võimalusel dokumenteeri kasutamine.

 

Vaba kasutamise litsentsiga (creative commons) digimuseaalide või museaalist loodud kujutiste kasutamine

Kui kujutisele on andmebaasis antud vaba kasutamise litsents, st võib faili süsteemist vabalt alla laadida, siis tegelikult muuseum ei tea ega ei saa kontrollida kujutise kasutamist.

Muuseumina eeldame, et kasutaja täidab hea tava nõudeid: märgib ära kuuluvuse muuseumile ja viitab autorile.

Autoriõiguste saamiseks peab kasutaja ise pöörduma autori või autoriõiguste omaniku poole.

 

Vaba kasutusluba on muuseumi jaoks mugav ja säästab tööaega, kuid arvestama peab siis sellega, et muuseumil jääb saamata kasutamisel tekkinud teave (kasutamise koht, -eesmärk ja kasutaja). Need on andmed, mis võiks lisanduda museaali kirjeldusse ja täiendada olemasolevat konteksti ja anda tulevikus uurijale lisateabe leidmise võimaluse.

Seda teavet saab MuIS-is dokumenteerida kasutamisaktiga (muuseumisisese kasutamise akt / väljaandeakt). Oluline on valida väljaandmise eesmärkiks: "digimuseaali kasutamine" või "museaalist loodud kujutise kasutamine", sest need ei muuda museaali asukohta ja museaali tagastamist ei ole vaja teha.

Kasutusaktis fikseeritakse kasutamise käigus lisandunud teave infosüsteemi, kus on oluliste andmetena kirjas, mis projektis või mis põhjusel on objekt kasutuses olnud, millal, kes ja kus seda kasutas ning milliste teiste objektidega koos seda kasutati.  

Näiteks museaali kujutise kasutamine trükises

Museaali kujutiste kasutamine trükises on tegevus, mille kaudu lisandub museaalile olulisi andmeid. Iga trükisega kaasneb uurimistegevus, mis tihti toob kokku ühe teemaga seotud museaalide kujutised nii mäluasutustest kui eraisikutelt. Tekib nn uus ühiskooslus, mis annab võimaluse nende objektidega seotud infot omavahel võrrelda. Läbi ühise vaateprisma avardub ka senine käsitlus. Museaali kujutise kasutamise puhul trükises oleks oluline dokumenteerida trükise autor,- nimi, -väljaandmise aasta. See annab uurijale edaspidi võimaluse otsida üles museaaliga seotud trükis ja lugeda objekti kohta lisateavet.

 

 

Piiratud kasutusõigusega digimuseaali või museaalist loodud kujutise kasutamine

Piiratud kasutusõigusega kujutise kasutamine dokumenteeritakse väljaandeaktis, kus on oluline fikseerida digikujutise kasutamise tingimused, näiteks:

 • kohustus näidata muuseumile kuuluvust;
 • kohustus kasutada faili sihtotstarbeliselt;
 • kohustus teavitada enne museaali korduvat kasutust uuel eesmärgil;
 • keeld jagada museaali kolmandatele isikutele;
 • kasutamiseks antud digifaili kustutamise nõue pärast kasutamise lõppu.

Tingimuste loetelu sõltub kujutisele antud kasutamise õigustest, mis lepitakse kokku muuseumisiseselt.

 

Autoriõigused

Iga tüüpi digikujutiste kasutamisel on kasutajal kohustus järgida autoriõigusi. MuISi kasutavate muuseumide puhul määratakse kujutise kasutamise õigused (sealjuures ka teave autoriõiguste kohta) digihoidlasse faili üles laadides. Muuseum reeglina ise ei oma autoriõigust ega otseselt ka ei vastuta nendest kinni pidamise eest. Muuseumi ülesanne on vastavate õigustega seotud kohustusi tutvustada kasutajale.

 Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.

Tartu Linnaajaloo Muuseumide Instagram @tartu_ajalugu: https://www.instagram.com/p/CIK-0AMphmn/ Lihtne võimalus kasutada nt MuIS-is olevat infot päevakajaliselt.Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!

Sisu loomiselViited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Autoriõigus ja litsentsid (2018)Koostaja Marten Juurik. Slaidiesitlus ICOM-CIDOC suvekoolis Eestis 15.08.2018Fail
Autoriõiguse alast kirjandust (2015)Koostaja Kärt Nemvalts. Bibliograafia nimekiri muuseumide koolituseks 17.04.2015Fail
Autoriõiguse seadus Vastu võetud 11.11.1992
Autoriõigustest muuseumidele (2015)Koostaja Kärt Nemvalts. Slaidiesitlus muuseumide koolitusel 17.04.2015Fail
Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023, autoriõiguste parima praktika juhend (2019)Koostanud Toomas Seppel (Advokaadibüroo Hedman Partners) Kultuuriministeeriumi tellimuselFail
Milleks dokumenteerida museaalide kasutamist? (2014)Kaie Jeeser, Kurmo Konsa. Artikkel Eesti Muuseumiühingu ajakirjas Muuseum, 2 (36), lk 45−46
Museaalide andmete ja kujutiste avaldamine veebis (2018)Koostajad Ivar-Kristjan Hein, Hembo Pagi. Slaidiesitlus ICOM-CIDOC suvekoolis Eestis 15.08.2018

5D Vision