Muuseumisisene kasutamine


Muuseumisisene kasutamine on museaaliga seotud tegevused ühe muuseumi (sh eri osakondade, filiaalide, näituste) piires.
Muuseumitöötajad peavad olema teadlikud muuseumis kehtivast muuseumikogu kasutamise korraldusest – kuidas toimub vajalike museaalide leidmine, taotlemine, kasutamise dokumenteerimine.
Muuseumisisese kasutamise dokumenteerimine annab vastutuse museaali eest koguhoidjalt kasutajale.Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

Muuseumisisene kasutamine jääb dokumenteerimata, dokumenteeritakse osaliselt või ebatäpselt (nt tehakse muuseumisisese kasutamise akt, kuid unustatakse see pikendada või teha tagastamisakt), mille tulemusel ei ole võimalik museaali asukohta tuvastada.

Kasutajale ei selgitata piisavalt tema õigusi ja kohustusi museaali kasutamisel ja käsitlemisel (nt ei saa aru, et vastutab seisukorra ja turvalisuse eest).

Museaali kasutamisel toimunud seisundi muutused on jäänud kirjeldamata, mistõttu hiljem ei ole museaali seisukorra muutumise põhjust võimalik tuvastada.

Kui muuseumisisese kasutamise akt jääb vormistamata või pealiskaudselt kirjeldatakse museaali kasutamise eesmärki ja konteksti (näituse / trükise nimi, haridusprogrammi nimi, korrastustööde maht jne), siis läheb kaduma museaali kasutamise kaudu lisanduv teave.Tehtavad toimingud

Museaalide kasutamisest peab soovija aegsasti teada andma. Museaalid võivad vajada eeltööd (korrastamist, kirjeldamist, pildistamist vms) enne kasutusele andmist.

Muuseumisisese kasutamise kohta koostatakse muuseumisisese kasutamise akt, kus märgitakse ära:

  • kasutaja nimi ja ametikoht;
  • kasutamise eesmärk ja kasutuskoht;
  • museaalide nimetus, tulmekood;
  • seisund antud hetkel (koos kahjustuste kirjeldusega);
  • tagastamise tähtaeg.

Muuseumisisese kasutamise akti allkirjastavad akti koostanud museaalide väljaandja (peavarahoidja / koguhoidja) ja museaalide kasutaja.

Oluline on selgitada kasutajale tema vastutust ja vajadusel anda käsitlemisnõuanded (vt pt säilitamine ja hoiustamine).

Oluline on jälgida museaalide tagastamise tähtaega. Kui mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik museaale aktis fikseeritud tähtajaks tagastada, siis tuleb kasutamise akti pikendada. Enne tähtaja pikendamist on soovitav vaadata üle museaali seisukord.

Museaalide tagastamisel kontrollib vastuvõtja museaalide seisukorda ja paigutab need tagasi hoidlasse.

Museaalide tagastamisel koostatakse tagastamisakt, mille allkirjastavad museaalide kasutaja ja väljaandja (peavarahoidja / koguhoidja).Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Milleks dokumenteerida museaalide kasutamist? (2014)Kaie Jeeser, Kurmo Konsa. Artikkel Eesti Muuseumiühingu ajakirjas Muuseum, 2 (36), lk 45−46
Muuseumide andmekogu asutamise põhimäärusVastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus 3. jagu Museaali kirjeldamine ja museaali, hoiulevõetud asja ning abikogusse arvatud asjaga tehtavad toimingud.
§ 23. Museaali ja hoiulevõetud asja muuseumisisene kasutamine.
Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kordVastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus3. peatükk Museaali ja muuseumisse hoiule võetud asjaga seotud toimingud ja riiklik järelevalve.
§ 10. Museaali ja muuseumisse hoiule võetud asja muuseumisisene kasutamine.

5D Vision