Museaali kirjeldamine


Museaali kirjeldamine on museaali kohta andmete kogumine, nende analüüsimine, korrastamine ja infosüsteemi sisestamine. Muuseumid koguvad objekte nende juures oleva olulise informatsiooni ja lugude pärast. Museaali kirjeldus sisaldab nii füüsilist kirjeldust, sisu kirjeldust kui kultuurilise ja ajaloolise konteksti kirjeldust. Museaalide kohta käivat teavet on vaja dokumenteerida ja kirjeldada ühtsetel alustel, et tagada informatsiooni kättesaadavus ja kasutatavus muuseumikogude üleselt. 

Museaalide kirjeldamine on eelduseks süsteemi loomiseks, mis võimaldab muuseumikogusid mugavalt hallata (asukohad, seisundid, tegevuste planeerimine, saada statistilist ülevaadet kogudest, museaalidega seotud tegevustest) ning andmeid sisuliselt otsida ja analüüsida.Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

  • Vaja oleks muuseumideüleselt kokku leppida, kuidas ühte tüüpi museaale (näiteks fotosid, digitaalseid museaale, kunsti jne) kirjeldada. Tegelikkuses sõltuvad kirjeldused palju kirjeldaja isiklikest kogemustest, teadmistest, nägemusest ja erinevad ka muuseumi enda sees.
  • Museaali nimetus ei tohi olla liiga pikk, samas peaks nimetusest olema võimalik aru saada, millega on tegu.
  • Museaali konteksti kirjeldamisel ei tasu puhul jääda liiga üldiseks ja piirduda ainult märksõnadega, see ei peegelda piisavalt objekti sisu.
  • Märksõnadega kirjeldamisel peab jääma ka piisavalt üldistavaks ja mõtlema sellele, milliste märksõnadega inimesed otsinguid sooritavad, kui nad teatud tüüpi museaale otsivad.


Tehtavad toimingud

Museaali kirjeldamise töövoogu kujutab järgmine joonis:

museaali kirjeldamine__5feaf19747acb 

Kirjeldamiseks vajalikke andmeid leiab järgmistest allikatest ja dokumentidest:
- kogumistegevuse käigus tehtud märkmed;
- teabe eelregistreerimine (MuIS teabe eelregistreerimise leht)
- muuseumikogu täiendamise komisjoni protokoll
- vastuvõtuakt

Museaali kirjeldamise I etapi andmed on hulk kokkulepitud andmeid, mis on vajalikud objekti tuvastamiseks ja leidmiseks andmebaasi(de)st ning aluseks edasiseks kasutamiseks.

I etapi kirjelduse andmed on:
- tulmekood
- nimetus
- autor / valmistaja (olemasolu korral)
- andmed museaali kogusse vastuvõtu aluseks oleva dokumendi kohta
- seisund
- kahjustused (olemasolu korral)
- püsiasukoht (vähemalt ruumi täpsusega)
- museaali olemus (MuISis)
- mõõdud, materjal, tehnika
- teemasündmuse sõnad (MuISis; tavaliselt üks sündmus seotud museaali valmistamisega ja teine museaali sisuga)
- üleandjalt ja/või eseme omanikult saadud teave eseme kasutamise, päritolu, valmistamise jne. kohta (olemasolu korral)

Kirjeldusandmete kohta leiab täpsemad juhised MuIS-i juhises „Kirjeldusväljad ja nende kasutamine“.

Võimalusel teha museaalist nõuetele vastav kujutis.Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.

 Muuseumi üks alakogudest on arhiivraamatukogu, mis koosneb erinevatest trükistest. Uuendatud kogumispõhimõtete järgi raamatuid enam ei koguta, nende säilitamine jäetakse raamatukogude tegevuseks. Varem arvelevõetud raamatute väljaarvamist ei pea muuseum samuti õigeks, sest see on osa kogumisajaloost.  Seega tuleb neile teha MuISis I etapi nõuetele vastav kirjeldus. Muuseum on otsustanud kirjelduslehele märksõna Viited lahtrisse lisada  raamatukogude andmebaasist ESTER leitud trükise kirjelduse, kus sageli on ka viide trükise digiteeritud versiooni kättesaadavusele.  Sel viisil saame korrektsed andmed ja info digiteerimise kohta. Juhul, kui kunagi tuleb päevakorda museaalide väljaarvamine kogust, siis on juba lihtne leida tema olemasolu mõnes raamatukogus.Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Museaali kirjeldamine MuISis 1.1 (2019)Museaalide kirjeldamise juhend Muinsuskaitseameti kodulehel lk 11-13; lk 25; lk 6
Muuseumide andmekogu asutamise põhimäärusVastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus

5D Vision