Lisalepingud, õigused kogutud teabe kasutamise kohta, omandiõiguse üle andmine


Eesmärk on kokku leppida nii üleandja kui vastuvõtja õigused ja kohustused nii, et mõlemad pooled saavad neist ühtemoodi aru. Objektide võimalik arvelevõtmine muuseumikogus koos vastavate õiguste ja kohustustega vormistatakse hiljem eraldi dokumentidega.

Üleandja ja muuseumi esindaja poolt allkirjastatud üleandmislepingu võib lisada vastuvõtudokumentatsiooni juurde juhul, kui üleandjal ei ole võimalik hiljem vormistatavat vastuvõtudokumentatsiooni allkirjastada. Lepinguga võib lisaks omandi üleandmise fikseerimisele leppida kokku varalise autoriõiguse üleandmise muuseumile või isikuandmete (nt nimi, vanus, sugu) edasise avalikustamise / mitteavalikustamise.

Juriidiliselt on kehtiv ükskõik missugune kokkulepe, mis on vormistatud taasesitatavas vormis – nii paberil kirjalikult kui ka nt e-kirjana.

Kas siin ei võiks olla loetelu, mis puhul, milliste tüüpi materjalidega see lisalepingu sõlmimine oluline on ja /või tuua välja erisused: Näiteks: Siin on erisus välitöödel ja muuseumis; erisus kunstiesemete puhul; erisus projektipõhisel kogumiselVõimalikud ohud, probleemid, küsimused

Kogumise erinevad osapooled saavad õigustest ja kohustustest erinevalt aru. Üleandjale ei selgitata piisavalt järgnevaid toiminguid, ei lepita täpselt kokku edasist tegevuskava ja dokumentide vormistamist.

Kogutud materjali ei saa kasutada ega eksponeerida kui andmete kasutamisega seotud õigused (autoriõigused, isikuandmed) jäetakse fikseerimata.

Ei räägita läbi kogutud teabe kasutamisõigusi.Tehtavad toimingud

Räägi üleandjaga läbi, millistel tingimustel ta asjad muuseumile üle annab.

  • Kas esemed on müügiks, mis on hind jne?
  • Kas muuseum võib mittevajalikud asjad ära visata või tagastada üleandjale?

Fikseeri kõik tingimused kirjalikult kohapeal lepingus või vabas vormis dokumendis, kus on kirjas mõlema poole kontaktandmed.

Ostu korral peab üleandja (füüsiline isik) kindlasti esitama oma isikut tõendava dokumendi ja muuseumi esindaja peab tuvastama üleandja isiku ja veenduma, et isikul on õigus esemed muuseumile üle anda.

Lepi kokku edasine tegevus ja ajakava kuidas toimub vastuvõtudokumentatsiooni vormistamine (asja üleandmise akt, vastuvõtuakt, võimalik ostu-müügi leping, autoriõiguste leping jms).

 

ARHEOLOOGIA

Koos leidudega kaasneb MKA kirjalik  teatis (e-kiri) leidude üle andmise kohta, see tuleb siduda ja säilitada koos leidude edasise dokumentatsiooniga. St kas vastuvõtuakti juures füüsiliselt või digitaalsel kujul näiteks MuIS lisatud lisafailina vastuvõtuakti juurde.

Arheoloogil on kohustus anda üks Kaevamisaruanne MKA ja teine muuseumile.  Muuseum on kohustatud seda säilitama ja tagama selle seotuse üle antud leidudega.

Lisaks on muuseumile kohustus üle anda digifotode originaalid.

Samuti võib muuseumile üle anda teisi kaevamistega seotud materjale (mustandjooniseid, kaevamispäevikuid  jne)Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!

Arheoloogia : /....Arheoloogil on kohustus anda üks Kaevamisaruanne MKA ja teine muuseumile.../ Arvi H, kommentaar: Mida siin on mõeldud? Kas me peaksime aruanded ikkagi arvele võtma? Kuidas see seotus peaks olema tagatud? Loogiliselt piisaks nt märkusest vastuvõtuaktis – vt uuringuaruanne (“Kaevamisaruanne“ ei ole päris täpne, on ka teist liik välitöid).

/...Lisaks on muuseumile kohustus üle anda digifotode originaalid.../ Kaie.J. kommentaar: Hetkel on nende säilitamine lahtine, kes ja kus. Tegemist ei ole põhikogu materjaliga, seega oleks võimalik neid säilitada abikogus. Samas peaks olema nende väljaarvamise kohta rangemad reeglid kui see hetkel on abikogu asjadel. Ettepanek: Tegelikult oleks vaja, et MKA oleks keskne server, kus säilitatakse nii digifotode originaalid, kui teised kaevamistega seotud töödokumendid (mustandjooniseid, kaevamispäevikuid jne)

/...Samuti võib muuseumile üle anda teisi kaevamistega seotud materjale (mustandjooniseid, kaevamispäevikuid jne) .../ Arvi H. kommentaar: Küsimus, kuidas neid tuleks säilitada?

5D Vision