ViitedNimetus Kommentaar Fail
3D digiteerimine ja andmed (2022) Andres Kimber (Muinsuskaitseamet), Hembo Pagi (Archaeovision R&D). Slaidiesitus Fail
Ainelise kultuuripärandi 3D digiteerimise põhimõtted (2021) Digitaalse kultuuripärandi ja Europeana ekspertgrupp. Inglise keelest tõlgitud juhis (Basic principles and tips for 3D digitisation, 2019) Fail
Arhivaalide ja trükiste säilitamine (2008) Kurmo Konsa. Raamat
Artefaktide säilitamine (2007) Kurmo Konsa. Raamat
Autoriõigus Info Eesti Rahvusraamatukogu kodulehel
Autoriõigus ja litsentsid (2018) Koostaja Marten Juurik. Slaidiesitlus ICOM-CIDOC suvekoolis Eestis 15.08.2018 Fail
Autoriõiguse alast kirjandust (2015) Koostaja Kärt Nemvalts. Bibliograafia nimekiri muuseumide koolituseks 17.04.2015 Fail
Autoriõiguse seadus Vastu võetud 11.11.1992
Autoriõigustest muuseumidele (2015) Koostaja Kärt Nemvalts. Slaidiesitlus muuseumide koolitusel 17.04.2015 Fail
British Museum Collections Skills Training films (2018) Briti Muuseumi 10 õppefilmi kogude tööst
CIDOC Museum Documentation Channel CIDOCi (Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu dokumenteerimise alakomitee) konverentside ettekanded alates aastast 2020
Connect to Collect. Approaches to Collecting Social Digital Photography in Museums and Archives (2020) Põhjamaade mäluasutuste uurimisprojekti Collecting Social Photo (CoSoPho) kokkuvõttev raamat Fail
Eesti Kunstimuuseumi kogude kasutamise kord Museaalide laenutamise reeglid Eesti Kunstimuuseumi kodulehel
Failinime moodustamise juhend 2.1 (2019) Failinime moodustamise põhimõtted Muinsuskaitseameti kodulehel Fail
How to care for your precious objects Praktilised näpunäited erinevate ajalooliste esemete ja materjalide hoidmiseks ja käsitlemiseks Suurbritannia National Trust kodulehel (vaadatud 11.11.2022)
ICOM-CIDOC suvekooli ettekanded (2018) Digitaalne kultuuripärand Eesti muuseumides, 12.-17. august 2018 Tartus
Isikuandmete kaitse seadus Vastu võetud 12.12.2018
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanuti üleslaetud digikoopiate vastuvõtt digihoidlas (2020) Juhend digifailide edastamisest MuISi digihoidlas Kanutilt muuseumidele
Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023, autoriõiguste parima praktika juhend (2019) Koostanud Toomas Seppel (Advokaadibüroo Hedman Partners) Kultuuriministeeriumi tellimusel Fail
Kultuuripärandi digiteerimine 2018-2023, tegevuskava alamprojektide koosvõime raport (2020) Miinimumnõuded eri tüüpi objektidest (dokumendid, trükised, esemed, fotod, filmid) loodud digifailidele Fail
Kultuuripärandi riskijuhtimise juhend (2022) Tõlge Kanada Konserveerimisinstituudi (CCI) ja ICCROMi käsiraamatust „The ABC method – A risk management approach to the conservation of cultural heritage“ (2016) Fail
Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus Vastu võetud 20.12.2007
Kultuuriväärtuste väljaveoluba Teave väljaveoluba vajavate esemete ja loa taotlemise kohta Muinsuskaitseameti kodulehel
Maa-amet: Kaardirakendused Muuseumi hoidla planeerimisel olulised kaardid: Lennunduskaart; Mürakaart; Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus; Planeeringud; Teeregister (Transpordiamet); Üleujutusohuga alad
Milleks dokumenteerida museaalide kasutamist? (2014) Kaie Jeeser, Kurmo Konsa. Artikkel Eesti Muuseumiühingu ajakirjas Muuseum, 2 (36), lk 45−46
MuISi avalikud andmeväljad. Eesti Muuseumide Veebivärava objektidest Nimekiri avalikest ja mitteavalikest andmeväljadest Muinsuskaitseameti kodulehel
MuISi kasutavate muuseumide nimekiri koos lühenditega (2018)
Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord Vastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus
Museaali kirjeldamine MuISis 1.1 (2019) Museaalide kirjeldamise juhend Muinsuskaitseameti kodulehel
Museaalide andmete ja kujutiste avaldamine veebis (2018) Koostajad Ivar-Kristjan Hein, Hembo Pagi. Slaidiesitlus ICOM-CIDOC suvekoolis Eestis 15.08.2018
Museaalide digiteerimine. Ruumiliste museaalide pildistamise juhend, versioon 1.0. (2019) Koostaja SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut. Juhend ruumiliste museaalide pildistamiseks tagatiskopeerimise eesmärgil
Museaalide digiteerimine. Tasapinnaliste museaalide digiteerimine, versioon 2.0. (2018) Koostaja SA EVM Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut
Museaalina arvele ja hoiule võtmine (2013) Koostajad Laura Kipper, Marju Reismaa, Kultuuriministeerium. Juhend MuISi kasutajatele Fail
Museums Act / Muuseumiseadus ing.keeles Translation published: 19.04.2023
Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord Vastu võetud 21.07.2020. Relvaseaduse määrus
Muuseumi varahoidja meelespea (1994) Koostaja Endel Valk-Falk. Raamat
Muuseumide andmekogu asutamise põhimäärus Vastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus
Muuseumide relvakollektsioonid Muinsuskaitseameti koduleht (vaadatud 14.04.2023)
Muuseumikogu korralduse põhimõtete ja kogumispõhimõtete koostamise juhend 1.1 (2014)
Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord Vastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus
Muuseumiseadus Vastu võetud 19.06.2013
Muuseumisõnastik. Kogud ja näitused (2020) Väljaandja ICOM Eesti Rahvuskomitee
NEMO Report_ Digital Baising Catalouging Vaata peatükk 5, digitaalsed meedia objektid.
Nõuandeid museaalide muuseumikogust väljaarvamise korraldamisel (2012) Koostajad Kultuuriministeeriumi Muuseuminõukogu kogumis- ja säilitustöö komisjoni liikmed Kaie Jeeser, Marika Oder, Pilvi Põldma, Riina Reinvelt Fail
Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused Vastu võetud 27.11.2001. Relvaseaduse määrus
Rahvusarhiivi digiteerimise standard (2022)
Rahvusvaheline muuseumieetika koodeks ICOMi muuseumide eetikakoodeks Fail
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded Vastu võetud 27.02.2001. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse määrus
Relvaseadus Vastu võetud 13.06.2001
Riigi Kinnisvara AS. Dokumendihoidla
Riigi Kinnisvara AS. Nõrkvool 10.4. Turvasüsteemid; 10.4.3. Läbipääsusüsteem; 10.4.1. Tulekahjusignalisatsioon
Riigi Kinnisvara AS. Ruumikaardid
Riigi Kinnisvara AS. Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele (2021) Ruumikaardid, turvasüsteemide kirjeldused jne Riigi Kinnisvara AS kodulehel (vaadatud 18.11.2022)
Riigivaraseadus Vastu võetud 11.11.2009
Standard Loan Agreement for Temporary Exhibitions NEMO (Euroopa Muuseumide Organisatsiooni) poolt 2008. aastal välja töötatud rahvusvahelise näituse laenulepingu näidis. Vajalik kohandada konkreetse muuseumi ja laenu tingimustele Fail
TEST Postimees test
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Vastu võetud 16.06.1999
Veebiseminar kultuuri ja pärandi talletamisest digiajastul (2021) Vabamu ja EMÜ Koguhoidjate ühenduse ühisprojekti "Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumites" seminari ettekannete video

5D Vision