Kogude töö käsiraamat MuuWik

NB! Kogude töö käsiraamat MuuWik on kolinud uuele lehele: https://muuwik.muuseum.ee/

https://muuwik.5dvision.ee/ lehte enam ei uuendata

Käsiraamatu eesmärgiks on muuseumitöötajate igapäevatööle kaasa aitamine ja valdkonnas töötavate inimeste omavaheliste kogemuste ning teadmiste jagamine. Ühisloomeline käsiraamat koosneb muuseumis kogudega tööks vajalikust oskusteabest, toetudes praktilistele töökogemustele. Alateemade juurde on lisatud konkreetsed viited valdkonda reguleerivatest seadustest ja määrustest, toetavad juhendid, teabekirjandus ning illustreeriv materjal.

Raamat on jagatud 8 peateemaks (kogumine, arvelevõtt, kirjeldamine, digiteerimine, hoiustamine ja säilitamine, kasutamine, inventuur, väljaarvamine), mis kõik on omakorda jagatud alateemadeks (vt jaotus lehe vasakus servas). Iga tekst on iseseisev ja neid saab vastavalt oma soovile struktureerida ja vajadusele välja printida.

Veebikäsiraamatut haldab Eesti Muuseumiühingu Koguhoidjate ühenduse juhatus.

 

Osale sisuloomes!

Sisu võivad täiendada ja kaasajastada kasutajad. Selleks peab avalikku keskkonda sisse logima. Iga alateema all on Kommentaarid ja Näited praktikast, kuhu saab lisada uut teavet, näiteid ja linke. Sisestamisel on võimalik valida, kas lisatud teave on avalik või nähtav ainult käsiraamatu haldajatele.

Näited praktikast all võib jagada oma kogemusi, nii õnnestumisi kui ebaõnnestumisi, sest mõlema kaudu on võimalik õppida. Kommentaaride väljale on oodatud ettepanekud, arvamused, küsimused jms. Vastates olemasolevale kommentaarile saab pidada diskussiooni.

Kommentaaride ja Näited praktikast väljadele on võimalik üles laadida ka visuaalset materjali. Esmakordsel manuste lisamisel annab loa lehe haldaja. Küsimuste või probleemide korral kirjutada koguhoidjad@gmail.com.

 

Käsiraamatu idee ja algteksti autorid: 

  • Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum) 
  • Madle Uibo (Tartu Linnamuuseum) 
  • Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum)
  • Piret Pedanik (SA Pärnu Muuseum)
  • Pilvi Põldma (SA Virumaa Muuseumid)
  • Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum)

Tekstide koostamisel on olnud abiks: Ulla Kadakas (Muinsuskaitseamet), Heige Peets (SA Eesti Vabaõhumuuseum), Kurmo Konsa (Tartu Ülikool), Egle Mikko (SA Virumaa Muuseumid)

Kaastöö: Koguhoidjate ühenduse liikmed.

Kodulehe teostus: 5D Vision.

Käsiraamatu valmimist on toetanud Muinsuskaitseamet.

5D Vision